Społeczność

Wszelkie sprawy dotyczące zasad przyjęcia w poczet członków Towarzystwa nowych kandydatów, praw i obowiązków członków oraz warunków ustania członkostwa precyzuje Statut PTI. Statutowa konwencja dotycząca warunków jakie muszą spełniać członkowie PTI jest skrupulatnie przestrzegana przez odpowiednie Zarządy i gwarantuje wysoki poziom profesjonalny Koleżanek i Kolegów naszego Towarzystwa. W celu zachowania zgodności niniejszego materiału ze Statutem PTI zamieszczamy obszerne jego cytaty, dotyczące spraw członkowskich. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, wspierających.

Aby zostać członkiem zwyczajnym wypełnij deklarację członkowską i skontaktuj się z nami.

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków wprowadzających. Sprawa przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii. Opinie muszą być sporządzone na oddzielnych kartkach papieru i podpisane przez członków wprowadzających.

Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto:

BZ WBK 4 O/Warszawa
58 1090 1056 0000 0001 1121 2217

Oddział Podkarpacki PTI
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów